Deskundig Leidinggevende Projecten

De DLP-er heeft als taak de  werkmethodes en situaties omschreven in het V&G-plan te controleren.
Daarom is het verplicht dat de DLP’er continu aanwezig is op de locatie wanneer de werkzaamheden uitgevoert worden.  

DLP werkzaamheden

Indien er bij de werkzaamheden afgeweken wordt van het V&G-plan, dient de DLP-er hierop te anticiperen zorg te dragen dat de omschreven veiligheidsmaatregelen alsnog worden gehanteerd of opnieuw worden geëvalueerd. De DLP-er zal zo nodig hernieuwde instructies geven met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden of de werkzaamheden stopzetten indien er acuut gevaar dreigt voor de directe omgeving.  De DLP-er dient alle handelingen te noteren in het logboek en zondig te evalueren met de aangewezen veiligheidskundige (MVK-er/HVK-er of arbeidshygiënist).

Het werk van een DLP’er bestaat o.a. uit:

 • Het controleren van het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschreven in het V&G plan.
 • Medische keuring van de werknemers. In de meeste gevallen volstaat een medische keuring A+B.
 • Indien een minikraan aanwezig is op de werklocatie dient de juiste filter aanwezig te zijn op de kraan en de overdruk van de cabine dient gecontroleerd te worden.
 • Metingen uit te voeren zoals staat beschreven in het V&G plan. Gedacht kan worden bodemvochtmetingen en lucht kwaliteitsmetingen.
 • Het voeren van startwerk instructies bij nieuwe werknemers
 • Controleren van de juiste bebording en of het gebied afgezet moet worden met hekwerk zoals staat beschreven in het V&G plan.
 • Afwijkingen melden van geuren en kleuren van grond en lucht die staan beschreven in het V&G plan. Deze dienen direct te worden gemeld aan de verantwoordelijk veiligheidskundige.
 • Werknemers aanspreken indien zij niet gebruik maken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Grondbalans bijhouden. Overzicht maken van de aangevoerde schone grond en afgevoerde vervuilde grond.
 • Het nathouden van de locatie indien de grond kan gaan stuiven.
 • Controleren van materialen op keuringsdatum.
 • Zorgdragen dat de vervuilde grond niet buiten de verontreinigde zone terecht komt.
 • Bezoekers te woord staan en de werkzaamheden samenvattend kunnen uitleggen.

Heeft u tijdelijk behoefte aan de flexibele inzet van een ervaren DLP’er?

Neemt u gerust contact op.

Contact

© Copyright 2016 Optimal Safety Group